تبلیغات
روضه - الهی...
به حق آن آقای جوانی
که برادرهایش بعد شهادت جنازه اش را بر دوش گرفتند
اما نمی دانستند باید کجا دفن کنند...
بالحسن.. بالحسن... بالحسن

به حق آن آقای جوانی
که برادرهایش بعد شهادتش نبودند که جنازه اش را بر دوش بگیرند
و او را دفن کنند...
بالحسین... بالحسین... بالحسین
------------------------
روضه های حاج علیرضا هنگام قرآن سر گرفتن شب 19 ام
شنبه 29 مرداد 1390 | نظرات ()